Majątek spółki

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2018 r. zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników CRK Zieleń i Rekreacja Sp. z o.o. uchwałą nr 05/ZZW/19 z dnia 20 maja 2019 roku.

Wartość majątku w złotych na ten dzień była następująca:

 

A. Aktywa trwałe – 10 854 671,74 zł

  1. Wartości niematerialne i prawne – 13 858,53 zł
  2. Rzeczowe aktywa trwałe – 10 800 813,21 zł
  3. Należności długoterminowe – 0,00 zł
  4. Inwestycje długoterminowe – 40 000,00 zł
  5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 0,00 zł

B. Aktywa obrotowe – 1 822 856,44 zł

  1. Zapasy – 20 995,69 zł
  2. Należności krótkoterminowe – 375 872,98 zł
  3. Inwestycje krótkoterminowe – 1 391 416,56 zł
  4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 34 571 ,21 zł

Razem majątek 12 677 528,18 zł